×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more

gegli

ریشه:زندگی در مریخ2027

× در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش، سراسر بابل و آشور بود سینه اسپارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت النصر راسائیده و بر خاک کرد ما از اسلاف همان خونیم و از آن ریشه ایم پاسدار نام پاک پارس تا همیشه ایم
×

آدرس وبلاگ من

risheh.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/ramtin_t

لیست دوستان

ریشه:شیزوفرنی

با درود به شما خوبان

انسان پاک  قدیس  مقدس را فقط میتوان در کتب دینی در ادیانهای  الهی پیدا کرد حال چرا بعضی از دوستان در شاهنامه

کتاب فردوسی بزرگ دنبال چنین انسانی میگردند  نمیدانم

اول به نوشته های این دوست عزیز توجه کنید در جواب نظرات دوست خوبم آقا هومن سهیلی عزیز نوشته اند 

وبعد ادامه خواهیم داد                 شیزوفرنی    

   هومن‌عزیز‌‌گویا‌شما‌همین‌شاهنامه‌را‌هم‌درست‌نخوانده‌اید‌رستمی‌که‌در‌  جای‌جای‌شاهنامه‌شراب‌میخورد‌‌هنر‌رزم‌و‌تربیت‌پارسی‌دارد‌در‌یک  طرف‌و‌سهراب‌جوان‌‌که‌در‌توران‌متولد‌و‌تحت‌تربیت‌پهلوانان  تورانی‌‌قرار‌داشته‌در‌طرف‌دیگر‌‌است‌این‌رستم‌است‌که‌  زمین‌میخورد‌و‌با‌حیله‌کار‌را‌به‌نبرد‌دوم‌میکشاند‌‌و‌باز‌شکست‌میخورد  ‌ودر‌آخر‌ناجوانمردانه‌و‌حقیرانه‌خنجری‌که‌از‌قبل‌در‌چکمه  خود‌پنهان‌داشته‌‌در‌آورده‌‌و‌از‌پهلو‌‌به‌سهراب‌‌میزند‌عیب‌شما‌این‌  است‌که‌حقایق‌را‌وارونه‌میبینید‌‌در‌کدام‌قاموس‌خنجر‌از‌پشت‌زدن  به‌سبک‌میدان‌شوش‌و‌مولوی‌‌جوانمردی‌و‌پهلوانی‌است،،دو  شخص‌بنام‌گیو‌و‌‌طوس‌بر‌سر‌دختری‌مسایقه‌میدهند‌  هر‌که‌شراب‌زیاد‌تونست‌بخورد‌دختر‌مال‌اوست‌این‌است  شیزوفرنی‌و‌دیده‌میخواره‌و‌الواطی‌‌‌و‌تعبیر‌آن‌به‌پهلوانی

دوست عزیز

کاش با ترازوی عدالت قضاوت میکردید نه با ترازوی اسلام

همین الان هم شما می توانید قرص شراب را از دارو خانه ها تهیه کنید این را گفتم تا بدانید شراب خاصیت دارویی دارد درزمان قدیم  شراب را برای گرم شدن هم می نوشیدند وووووو

رستم برای خاک ایران جنگید پس هرکار که می توانست کرد

از  انجا که تورانیان به ترکان تعبیر کرده اند می شود گفت شما چرا از سهراب حمایت میکنید و می گویید شانس آورد که در توران به دنیا آمد

 هومن‌خان‌شما‌که‌پهلوانت‌رستم‌است‌نه‌علی‌مرتضی‌‌دیگران‌چه‌گناهی  کرده‌اند‌جهان‌پهلوان‌شما‌شاگردی‌مثل‌سیاوش‌تربیت‌میکند  ‌و‌او‌وقتی‌کامل‌شد‌به‌دیدار‌خانواده‌اش‌می‌فرستد‌و‌او‌در‌اولین‌دیدار‌عاشق  خواهر‌خود‌شده‌و‌از‌مادرش‌او‌را‌خواستگاری‌میکند‌به‌کدامین‌کیش‌معتقدی  با‌آن‌کیش‌‌با‌تو‌سخن‌گویم‌،‌سهراب‌شانس‌آورد‌که‌در‌توران‌متولد  شد‌و‌تحت‌تربیت‌مادر‌تورانی‌و‌دیگر‌پهلوانان‌توران‌تعلیم‌یافت‌چگونه  باور‌کنیم‌یک‌زنه‌بودن‌کوروش‌را،،‌حال‌سخن‌نمیگویم‌از  ازدواج‌داراب‌با‌دختر‌خود‌چهرزاد‌وازدواج‌‌روشنک‌با‌عمویش‌  که‌فردوسی‌بچه‌های‌متولد‌شده‌از‌آنان‌را‌نژاد‌و‌خون‌پاک‌میخواند  ‌ما‌حرفمان‌این‌است‌که‌نمیخواهیم‌چنین‌ایرانیانی‌باشیم‌ما‌خونپرست  ونژاد‌پرستی‌را‌نمیخواهیم

 جناب‌هومن‌‌برادر‌گمشده‌من‌در‌بادیه‌وهم‌و‌خیال‌‌باستان‌گرایی‌متصل‌به  قوم‌گرایی‌سند‌و‌کتیبه‌و...‌آن‌فضایل‌را‌نشان‌بده‌‌اصالت‌آن‌را‌اثبات  کن‌از،یک‌طرف‌ادعا‌داری‌وی‌صلح‌جو‌بوده‌و‌از‌طرف‌دیگر‌گویی‌به‌بابل‌حمله  و‌تسخیر‌کرد‌۲۸سال‌جنگ‌در‌خارج‌از‌مرزها‌اسمش‌تجاوز‌است  یا‌صلح؟!!!یگویی‌فرمان‌آزادی‌اسرای‌بابل‌را‌دار‌پس‌چرا‌این‌آزادی‌فقط  شامل‌یهود‌شد‌‌و‌از‌دیگر‌اسرا‌‌نامی‌نیست‌‌این‌بشر‌دوست‌شما  چرا‌خرج‌راه‌اسرا‌را‌از‌جیب‌خود‌نه‌بلکه‌از‌سر‌سفره‌بابلیان  برداشت‌نمود‌شاید‌هم‌بنام‌یهود‌تو‌جیب‌خود‌گذاشته  و‌در‌اصل‌چپاول‌زیرکانه‌بوده

 ورود‌ایلام‌به‌ایران‌را‌حقارت‌۱۴۰۰‌ساله‌گفتید‌الحمدولله‌ما‌ترکیم  وبقول‌آلپ‌ار‌اسلان‌سلجوقی(ما‌مسلمانان‌تمیزی‌هستیم‌بدعت‌نمیدانیم)  )  ما‌بدون‌شکست‌اسلام‌را‌پذیرفتیم‌حتی‌از‌دولت‌سر‌ما‌بود‌  که‌ایران‌از‌دست‌بظاهر‌مسلمانان‌عباسی‌رها‌شد‌‌‌اگر‌‌امید‌به‌  شما‌داشتیم‌که‌در‌آسیاب‌گیر‌کرده‌بودید‌فتوحات‌ما‌بود‌که‌  از‌چین‌تا‌آفریقا‌فراتر‌از‌رویاهای‌شما‌گسترش‌یافت‌خواجه‌  نظامهای‌خانه‌نشین‌از‌برکت‌اندیشه‌فرا‌قومی‌ترکان‌بود‌که   به‌وزارت‌منصوب‌شد‌و‌حقارت‌تبدیل‌به‌خود‌باوری‌شد

کوروش تجاوز و چپاول کرد شما فتوحات کردید دوست عزیز 95 درصد اذری زبانان توجه کنیند آذری زبانان

زبانشان آذری شده که بیشتر آنان در زمان عثمانی زبانشان  عوض شد همانند عزیزانی که عرب زبان هستند ولی عرب نیستند امروزه مصر را کشوری عربی میدانند اما مصری ها هم عرب زبانند

یادتان رفته چپاول در اسلام حلال است

پس از پیروزی سپاه اسلام بر قوم کفر جان مال و ناموس قوم شکست خورده بر پروز شدگان حلال است

شما اسلام را پذیرفتید پس هولوکاست عراب چه بود

به گفته طبری در نبرد نهاوند به فرماندهی فیروزان سپهسالار دلیر ایران به قدری از ایرانیان کشته شد که زمین از خونها لغزنده شد و اسبان لیز خوردند و لاشه ها در شهر فراوان در سال 21 هجری . در سال 22 هجری به گفته طبری ری به دست نعیم ابن مقرن تاراج شد و ثروتهایی که از ری به دست مسلمانان افتاد دست کمی از فتح کاخ سفید تیسفون پایتخت امپراتوری ایران در بغداد نداشت . که پس از فتح ری مقرر شد این شهر 500 هزار درهم در سال به کوفه باج دهد . پس از ری نوبت به دماوند رسید و فرماندار شهر که "مهست مغان مردانشاه" بود راهی جز تسلیم نداشت مقرر شد سالانه مبلغ 200 هزار درهم باج به کوفه پرداخت نماید

درد ما استعمار فکریست که جانمان افتاده

امروزه فرهنگ و تمدن ما را می دزدند بعد با اندکی تغییر وجذاب کردن آن دوباره با نام خود در حلق ما می ریزند

شما رستم و سیاوش را میکوبید اما پهلوانان پوشالی غربی را می ستایید شما نکنی فرزندانتان میکنند چون نمی دانند شماپهلوانانشان را کشتید ان هم در پس تاریخ

جومونگ از نریمان پادشاه ایران شکست سختی خورد وبه شدت مجروح شد وسرانجام به هلاکت رسید اما کره هرگز در سریالش به ان اشاره نکرد و اینکه سوار نظام اهنین را نریمان ساخت و در کشورهای غربی به سواره نظام اهنین اران شوالیه های سیاه می گفتند

شاه ارتور چون رم را شکست داد بزرگ شد  شاهی بهترین دوست خود را فرمانده ی کل کشور کرد بعد درست در شب عروسی به تازه عروس دوستش تجاوز کرد دوستش رو به جنگ فرستاد وبه افرادی را برای کشتنش گسیل کرد حال  در سریال مرلین او را بنیان گزار حقوق بشر کرده اند دوست دار مردم حتی همسرش هم یک سیاه پوست است که زمانی خدمتکارش بود واین بهترین دوستش هست که به همسرش چشم دارد اینگونه یک سریال 220 قسمتی را به خورد  ما میدهند

در سریال حریم سلطان سلطان سلیمان خونخوا  تمام اروپا را به آتش کشید همانند پغمبران شده به او وحی میشود بعد از فتح تبریز میگویید تبریزی های عزیز و انان را 5 سال لز مالیات معاف میکند حال ان که تاریخ میگویید سلیمان پس از فتح تبریز 20000 تبریزی را اعدام کرد

بعد ما اسطوره کشی میکنیم تا یک خلع بزرگ ایجاد شود  و بیگانگان ان را با اسطوره های پوشالی پرکنند

بیش از 95 درصد مردم ایران مسلمانند اما ما نیاز به اسطوره های ملی داریم تا همه از آ ن حمایت کنند جایگاه اسطوره های دینی جداست 

حال شیزوفرنی چیست

کشورهای دیگر فقط دنبال یک اسم در تاریخ خود میگردند تا برایش داستان سرایی کنند

ماهمه را داریم اما دنبال این هستیم که مثلا چرا 2500 سال پیش کوروش کشور گشایی کرد یا چند نفر را کشت

بعد در کشوری مانند انگلستان از چرچیل ادم کش بت می سازند تا به فرزندانمان بفروشند

در زمان صفویه یک انگلیسی پعداز تحقیق در ایران چنین گزارش داد

در حال حاضر کار زیادی از دست ما ساخته نیست ولی باید کاری کنیم تا در 100 سال اینده فرزندان این سرزمین به بندگی فرزندان ما درایند

اری حال که درگیر رفتار گذشتگان خویش هستیم دشمنان این سرزمین برای نوادگان ما نقشه میکشند

مانا باشید

 

پنجشنبه 15 اسفند 1392 - 6:01:47 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://158715821606820415811602.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 16 اسفند 1392   10:03:47 PM

 سلام‌دوست‌عزیز‌اولا‌از‌نقد‌محترمانه‌تان‌‌ممنونم‌و‌ممنونم‌که بدون‌فحاشی‌‌قلم‌بدست‌گرفتید‌در‌صفحه‌قبل‌نیز‌از‌من‌گله‌کردید که‌حق‌ندارم‌به‌بزرگان‌ایران‌قبل‌از‌اسلام‌توهین‌کنم‌‌و‌در‌مورد‌رزمندگان‌هم‌فرمودید‌که تنها‌‌یک‌قوم‌نبود‌بلکه‌همه‌اقوام‌در‌جنگ‌سهیم‌بودند‌‌‌هم‌گله‌هایتان ‌‌و‌هم‌نقدتان‌را‌  سر‌فرصت‌پاسخ‌مدلل‌‌خواهم‌داد‌‌دوست‌داشتم‌در‌وبلاگ‌هومن‌خان وفردین‌پاسخشان‌را‌بدهم‌ولی‌در‌لیست‌سیاهم‌‌لذا‌میخواهم‌اول‌پاسخ‌ مختصری‌‌نسبت‌به‌آنها‌بدهم‌‌پاسخ‌‌شما‌نیز‌بعد‌از‌آن‌و‌در‌چند روز‌آینده‌‌و‌تشکر‌میکنم‌که‌اینقدر‌‌جنبه‌داشته‌اید‌‌که‌در‌لیست‌سیاه قرارم‌ندهید‌اولین‌مطلب‌‌بعدی‌پس‌فردا

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

جمعه 16 اسفند 1392   2:23:40 PM

آخرین مطالب


زندگی در مریخ2027


ریشه:انتخاب


ریشه:مسمومیت دارویی


ریشه:زنگ خطر


ریشه:استر افسانه یا واقعیت؟


ریشه:خرم یا استر؟


ریشه:بنیانگذاز جنگهای پارتیزانی


ریشه:زالو درمانی


ریشه:شیزوفرنی


ریشه:عشق باور نکردنی در قبر


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

280265 بازدید

39 بازدید امروز

29 بازدید دیروز

337 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

Copyright ©2003-2022 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by MainSystem